Nr 1 w Polsce w opiece nad dziećmi

Komentarz do umowy uaktywniającej

Oceń artykuł: +-
Ocena: Znakomite (10 głosy)
Drukuj
Komentarz do umowy uaktywniającej

Wprowadzona przez "Ustawę o opiece nad dzieckiem do lat trzech" umowa uaktywniająca powinna w szczególności określać:

 1. strony umowy;
 2. cel i przedmiot umowy;
 3. czas i miejsce sprawowania opieki;
 4. liczbę dzieci powierzonych opiece;
 5. obowiązki niani;
 6. wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
 7. czas, na jaki umowa została zawarta;
 8. warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Zgodnie jednak z wyrażoną w kodeksie cywilnym zasadą swobody umów, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Dlatego też oddany do Państwa dyspozycji wzór umowy uaktywniającej warto, a niekiedy nawet należy rozszerzyć o dodatkowe postanowienia regulujące takie kwestie jak koszty dojazdów i inne wydatki, kontakty między stronami czy dysponowanie przez Nianię kluczami do mieszkania Rodziców.

Poniżej przedstawiamy przykładowe postanowienia, które pozwolą na uzupełnienie podstawowego wzoru umowy i pełniejsze zabezpieczenie interesów zarówno Rodziców jak i Niani.

 • Koszty dojazdu i inne wydatki

Koszty dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca sprawowania opieki pokrywa Zleceniobiorca/Zleceniodawca. Zwrot kosztów dojazdu następuje w dniu wypłaty wynagrodzenia na podstawie przedstawionych przez Zleceniobiorcę biletów lub paragonów.

Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu Zleceniobiorcy wszelkich uzasadnionych wydatków, które ten poczynił w celu należytego sprawowania opieki, wraz z odsetkami ustawowymi. Zwrot wydatków następuje w dniu wypłaty wynagrodzenia na podstawie przedstawionych przez Zleceniobiorcę paragonów.

-Nic nie stoi na przeszkodzie by Strony uzgodniły odmienny termin zwrotu poczynionych przez Nianię wydatków, np. w terminie 7 dni od dnia przedstawienia dowodu zakupu w postaci paragonu.

-Strony mogą umówić się także, iż Zleceniodawca dostarczać będzie niezbędne do wykonywania opieki produkty i pieniądze, po uprzedniej konsultacji ze Zleceniobiorcą:

Zleceniodawca po uprzedniej konsultacji ze Zleceniobiorcą zapewni mu niezbędne do należytego wykonywania opieki produkty żywnościowe oraz inne akcesoria lub pieniądze niezbędne do ich zakupu.

-Powyższy obowiązek może obejmować także zapewnienie Niani w ramach pracy stosownego wyżywienia.

 

 • Współdziałanie i kontakt między Stronami

Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Zleceniodawcę o zaistniałych problemach natury medycznej, zdrowotnej i wychowawczej.

Zleceniobiorca zobowiązuje się współdziałać ze Zleceniodawcą w ramach uzgodnionych uprzednio sposobów postępowania w istotnych problemach natury wychowawczej. Ostateczna decyzja we wszelkich sprawach Dziecka należy jednak do Zleceniodawcy.

 • Dieta

Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować do wskazówek Zleceniodawcy w zakresie metod żywienia oraz preferencji żywieniowych Dziecka.

 • Klucze do mieszkania, informacje poufne i prywatność Rodziców

Zleceniobiorca otrzyma klucze i inne informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z mieszkania Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia otrzymanych kluczy oraz informowania Zleceniodawców o ich każdorazowej, nawet przemijającej utracie. Klucze podlegają zwrotowi w dniu zakończenia wykonywania przedmiotowej umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy otrzymanych informacji. Obowiązek ten trwa nadal po zakończeniu wykonywania przedmiotowej umowy.

-W powyższym przypadku otrzymane informacje oznaczają np. kody alarmowe.

Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące zarówno Dziecka jak i Zleceniodawcy, w szczególności informacje dotyczące stanu majątkowego oraz życia prywatnego i zawodowego. Obowiązek ten trwa nadal po zakończeniu wykonywania przedmiotowej umowy.

 • Korzystanie z urządzeń i przedmiotów gospodarstwa domowego

Zleceniobiorca zobowiązuje się korzystać z urządzeń i przedmiotów gospodarstwa domowego Zleceniodawcy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego sprawowania opieki nad Dzieckiem.

 • Urlop

-Do umowy uaktywniającej stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Tym samym Niania nie może być uznana za pracownika w rozumieniu kodeksu pracy, któremu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie mniej jednak, dzięki wspomnianej już zasadzie swobody umów Strony umowy uaktywniającej mogą wprowadzić zapis przewidujący przerwę w wykonywaniu zlecenia. Przerwa ta, w zależności od dokonanych uzgodnień może mieć charakter płatny lub bezpłatny. Przedmiotowy zapis może wyglądać następująco:

Strony mogą zgodnie ustalić płatną / bezpłatną * przerwę w wykonywaniu przedmiotu umowy.

*niepotrzebne skreślić


Piotr Zgierski,
Ekspert Niania.pl

Oceń artykuł: +-
Ocena: Znakomite (10 głosy)
Drukuj